Johtosääntö

 

TORNIONLAAKSON NEUVOSTON JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

 Tornionlaakson Neuvosto

Tornionlaakson kunnat Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö, Haaparanta, Övertorneå, Pajala, Kiiruna, Storfjord, Kåfjord ja Nordreisa, sekä muut kunnat jotka ovat hakeneet jäsenyyttä ja joille Tornionlaakson Neuvosto on jäsenyyden myöntänyt, muodostavat Tornionlaakson Neuvoston, joka on Tornionlaakson yhteistyö- ja edunvalvontaelin.

2 §

Toimiala

Tornionlaakson Neuvoston tehtävänä on edistää Tornionlaakson kuntien ja kansalaisten keskinäistä ja kansainvälistä yhteistyötä huolehtimalla alueen edunvalvonnasta ja kehittämisestä, sekä kulttuuriperinnön säilyttämisestä.

 

3 §

Kielet

Tornionlaakson Neuvoston viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.

4 §

Jäsenet

Tornionlaakson Neuvoston jäseniä ovat Tornion, Ylitornion,

Pellon, Kolarin, Muonion, Enontekiön, Haaparannan, Övertorneån, Pajalan, Kiirunan, Storfjordin, Kåfjordin ja Nordreisan kunnat

sekä muut kunnat jotka ovat hakeneet jäsenyyttä ja joille Tornionlaakson Neuvosto on jäsenyyden myöntänyt

 

5 §

Tornionlaakson Neuvoston toimielimet

Toimielimiä ovat Tornionlaakson Neuvosto, hallitus ja kanslia. Hallitus voi asettaa määräaikaisia työryhmiä.

6 §

Edustajat

Päätösvaltaa käyttää Tornionlaakson Neuvosto, johon jäsenkunnat nimeävät kunkin jäsenmaan kunnalliseksi vaalikaudeksi edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat.

Edustajien ja varaedustajien lukumäärät ovat :

 

Varsinaiset

edustajat                      Varaedustajat

 

Tornion kaupunki                                     3                                          3

Ylitornion kunta                                       2                                          2

Pellon kunta                                             2                                          2

Kolarin kunta                                           2                                          2

Muonion kunta                                         2                                          2

Enontekiön kunta                                     2                                          2

Haaparannan kunta                                  3                                          3

Övertorneån kunta                                   3                                          3

Pajalan kunta                                            3                                          3

Kiirunan kunta                                         3                                          3

Storfjordin kunta                                      2                                          2

Kåfjordin kunta                                        2                                          2

Nordreisa                                                  2                                          2

 

Tornionlaakson Neuvosto päättää muiden jäsenkuntien edustajien ja varaedustajien lukumäärästä samoilla perusteilla kuin yllämainittujen kuntien kohdalla.

7 §

Neuvoston kokoukset

Neuvosto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa. Kokous pidetään 6 kuukauden kuluessa laskentavuoden päättymisestä. Kokouksen yhteydessä pidetään Tornionlaakson konferenssi joka liittyy Neuvoston edunvalvonta- ja alueen kehittämistyöhön § 2 mukaisesti.

Ylimääräiseen kokoukseen Neuvosto kokoontuu tarvittaessa hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/3 Neuvoston edustajista sitä vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kutsu Neuvoston kokouksiin on lähetettävä kirjallisena viimeistään 14 päivää ennen kokousta varsinaisille edustajille. Mikäli varsinainen edustaja on estynyt saapumasta kokoukseen tulee hänen kutsua varajäsenensä.

Kokouskutsuun on liitettävä esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista ja hallituksen päätösehdotukset. Lisäksi Neuvosto voi ottaa käsiteltäväksi asioita, joita ei ole mainittu esityslistassa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

Tornionlaakson Neuvoston vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat

 

 1. Valitaan vuosittain Neuvoston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

 

 1. Esitetään edellisen toimintavuoden tasekirja ja tilintarkastajien lausunto.

 

 1. Päätetään tulos- ja taselaskelman vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.

 

 1. Valitaan seuraavaksi vuodeksi kaksi tilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä.

 

 1. Hallitus nimitetään kahdeksi vuodeksi jäsenkuntien ehdotusten mukaisesti.

 

 1. Käsitellään Neuvostolle esitetyt aloitteet. Uusi aloite lähetetään hallitukselle valmisteltavaksi, ellei asian kiireellisyyden takia ole välttämätöntä ottaa sitä heti päätettäväksi.

 

 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja kiireelliset

asiat.

 

8 §

Neuvoston tehtävät

Tornionlaakson Neuvoston tehtävänä on  § 2 mukaisesti huolehtia Tornionlaakson yhteisistä asioista.

Keskeiset tavoitteet ovat jäsenkuntien ja asukkaiden edunvalvonta sekä Tornionlaakson profiilin parantaminen. Keskeisiä tehtäviä ovat lisäksi yhteistyön lisääminen elinkeinoelämän piirissä ja työmarkkinoilla, koulutuksen ja osaamisen kehittämisen aloilla sekä kulttuurin alalla.

 

9 §

Hallitus

Tornionlaakson Neuvoston operatiivisestä toiminnasta vastaa hallitus toiminnanjohtajan avustamana. Jokainen jäsenkunta valitsee oman jäsenensä sekä varajäsenen Tornionlaakson Neuvoston hallitukseen. Tornionlaakson Neuvosto nimittää hallituksen joka koostuu yllämainituista jäsenistä kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle nimetään henkilökohtaiset varajäsenet.

10 §

Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus pitää vähintään 4 vakinaista kokousta vuodessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa.

Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava edustajille hyvissä ajoin ennen kokousta.

Mikäli varsinainen edustaja on estynyt saapumasta kokoukseen tulee hänen kutsua varamiehensä.

 

11 §

Hallituksen erityiset tehtävät ovat :

 1. Laatia vuosittain toimintasuunnitelma, talousarvio, sekä ehdotus

jäsenmaksuiksi jotka esitetään Tornionlaakson Neuvostolle

vuosikokouksessa ja hyväksymisen jälkeen lähetetään

jäsenkunnille tiedoksi.

Tulevan vuoden jäsenmaksu määrätään seuraavasti: Kiinteä

jäsenmaksu 40%, sekä 60% perustuen jäsenkunnan

väkilukuun kuluvan vuoden tammikuun 1 päivänä. Kiirunan

kunnan väkiluku lasketaan Karesuandon ja Vittangin

seurakuntien väkiluvun mukaan

 

 1. Laatia vuosittain tasekirja.

 

 1. Asettaa työryhmiä, jotka koostuvat ryhmälle annetun tehtäväpiirin

asiantuntijoista tai muista hyvin alan hallitsevista henkilöistä.

 1. Määrätä projektiryhmille tulostavoitteet ja budjetti sekä ryhmän

jäsenille maksettavat korvaukset ja palkkiot.

 1. Tehdä kunnille ja muille projektiryhmän tehtäväpiiriin kuuluville

tahoille esitys projektiryhmän perustamisesta ja siitä, miten

projekteihin osallistuvat maksavat projektin kulut.

 1. Seurata projektiryhmien työskentelyä ja tehdä työskentelyn

tulosten perusteella esitykset toimenpiteiksi Tornionlaakson

kunnille ja tarvittaessa Neuvostolle.

 1. Tukea Tornionlaakson alueella puhuttavien kielten opiskelua ja

harrastusta.

 1. Kutsua koolle tarvittaessa konferenssi jossa käsitellään

Tornionlaakson kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Tilaisuus on

avoin kaikille.

 

12 §

Päätösvaltaisuus

Tornionlaakson Neuvosto ja hallitus ovat päätösvaltaisia, kun vähintään puolet edustajista sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kokouksissa jokaisella edustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

13 §

Asiakirjojen allekirjoittaminen

Tornionlaakson Neuvoston ja hallituksen päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, ellei muuta ole päätetty.

 

14 §

Kanslia

Tornionlaakson Neuvostolla on oma kanslia jota johtaa toiminnanjohtaja.

15 §

Tilit

Tornionlaakson Neuvoston tilikausi on kalenterivuosi.

Tasekirja on annettava tilintarkastajille viimeistään tilivuotta seuraavan helmikuun aikana. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle niin pian kuin mahdollista.

Neuvoston rahaliikenteen hoidosta päättää hallitus.

 

16 §

Sääntöjen muuttaminen ja Tornionlaakson Neuvostosta eroaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Neuvoston kokouksessa vähintään   3/ 4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Jäsenkunnan tulee ilmoittaa Neuvostosta eroamisesta viimeistään toukokuun loppuun mennessä, jolloin ero astuu voimaan seuraavan vuoden alusta.

 

17 §

Johtosäännön voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan sen jälkeen, kun jäsenkunnat ja Tornionlaakson Neuvoston vuosikokous ovat sen hyväksyneet.