Kulttuuristipendi

TORNIONLAAKSON NEUVOSTON KULTTUURIRAHASTO

HUOM! Kulttuuristipendin 2021 hakuohje TÄSSÄ!
HUOM! Kulttuuristipendin 2021 hakemuskaavake TÄSSÄ!

OHJEITA

Tornionlaakson Neuvoston kulttuurirahaston tarkoituksena on tukea Tornionlaakson kulttuurista, taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä stimuloimalla Torniolaaksoon liittyvää tutkimusta ja kulttuurityötä stipendein ja apurahoin.

Stipendejä ja apurahoja voivat hakea yksityiset henkilöt, ryhmät, projektit ja organisaatiot, joiden toiminta liittyy Tornionlaaksoon.

Stipendin suuruus on 60.000 Ruotsin kruunua (n. 6.000 euroa), joka voidaan jakaa yhdelle tai useammalle hankkeelle. Tämä on syytä huomioida hakemusta tehtäessä.

Huomaa

että      rahasto myöntää tukea ainoastaan selvästi määritettyihin tarkoituksiin.
että      anomuksesta tulee ilmetä selvästi projektisuunnitelma talousarvioineen.

 

Rahasto jakaa

Apurahoja ja stipendejä.

Hakuaika

Hakemus jätetään/postitetaan Tornionlaakson Neuvoston kansliaan ajalla 1.12.-31.01. vuosittain

 

Anomus

Anomuksessa on selvitettävä tarkoitus tarvittavine liitteineen. Anomukseen ei tule liittää alkuperäisiä liitteitä, koska ne palautetaan vain pyynnöstä. Anomuksesta on myös ilmettävä haettavan tuen määrä. Haetun tuen suuruus ei tule ylittää 60.000 Ruotsin kruunua. Anomuksen voi jättää joko suomeksi tai ruotsiksi erityisellä lomakkeella. Anomuksen pituudeksi suositellaan yhtä A4 –sivua.

Anomus postitetaan osoitteeseen:

Tornionlaakson Neuvosto Kulttuurirahasto

PL 145 95 400 Tornio tai

tuula.ajanki@haparanda.se
 

Päätös

Tornionlaakson Neuvoston kulttuuriryhmä käsittelee saapuneet anomukset ja tekee ehdotuksen stipendien jaosta anomusten perusteella tai omina ehdotuksinaan Tornionlaakson Neuvoston hallitukselle, joka päättää stipendien ja apurahojen jaosta. Jaosta ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
 

Maksu

Myönnetyt apurahat maksetaan käyttövuonna ja ne on käytettävä sinä vuonna jolle ne on myönnetty. Käyttämättömät apurahat palautuvat  rahastolle.

Poikkeustilanteet

Hakijan tulee hakemuksessa ottaa huomioon Covid-19 pandemian mahdolliset vaikutukset. Mikäli aktiviteettia ei voida toteuttaa vuoden 2021 aikana Covid-19 pandemian takia, on mahdollista pyytää Tornionlaakson Neuvostolta lisäaikaa.
 

Tarkoituksen muuttaminen

Apurahat on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin ne on myönnetty. Poikkeus tehdään vain rahaston harkinnalla kirjallisen anomuksen perusteella.

Selvitys

Selvitys apurahan käytöstä tehdään Tornionlaakson Neuvostolle käyttövuoden loppuun mennessä. Mikäli apuraha on käytetty muulla kuin hakemuksessa kuvatulla tavalla se voidaan vaatia takaisin.