Tornionlaakson Neuvoston kulttuurirahaston tarkoituksena on tukea Tornionlaakson kulttuurista, taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä stimuloimalla Torniolaaksoon liittyvää tutkimusta ja kulttuurityötä stipendein ja apurahoin.

Stipendejä ja apurahoja voivat hakea yksityiset henkilöt, ryhmät, projektit ja organisaatiot, joiden toiminta liittyy Tornionlaaksoon.

Stipendin suuruus on 60.000 ruotsin kruunua (n. 6.000 euroa), joka voidaan jakaa yhdelle tai useammalle hankkeelle. Tämä on syytä huomioida hakemusta tehtäessä.

Huomaa 
että rahasto myöntää tukea ainoastaan selvästi määritettyihin tarkoituksiin.
että anomuksesta tulee ilmetä selvästi projektisuunnitelma talousarvioineen.

Rahasto jakaa 
Apurahoja ja stipendejä.

Hakuaika
Hakemus jätetään/postitetaan Tornionlaakson Neuvoston kansliaan viimeistään 31.01.2018.

Anomus
Anomuksessa on selvitettävä tarkoitus tarvittavine liitteineen. Anomukseen ei tule liittää alkuperäisiä liitteitä, koska ne palautetaan vain pyynnöstä. Anomuksesta on myös ilmettävä haettavan tuen määrä. Haetun tuen suuruus ei tule ylittää 60.000 Ruotsin kruunua (n. 6.000 euroa). Anomuksen voi jättää joko suomeksi tai ruotsiksi erityisellä lomakkeella. Anomuksen pituudeksi suositellaan yhtä A4 –sivua.
Hakemus tässä

Anomus postitetaan osoitteeseen:
Tornionlaakson Neuvosto
Kulttuurirahasto

PL 145
95 400 Tornio
tai marko.varajarvi@haparanda.se

Päätös
Tornionlaakson Neuvoston kulttuuriryhmä käsittelee saapuneet anomukset ja tekee ehdotuksen stipendien jaosta anomusten perusteella tai omina ehdotuksinaan Tornionlaakson Neuvoston hallitukselle, joka päättää stipendien ja apurahojen jaosta. Jaosta ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Maksu
Myönnetyt apurahat maksetaan käyttövuonna ja ne on käytettävä sinä vuonna jolle ne on myönnetty. Käyttämättömät apurahat palautuvat  rahastolle.

Tarkoituksen muuttaminen
Apurahat on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin ne on myönnetty. Poikkeus tehdään vain rahaston harkinnalla kirjallisen anomuksen perusteella.

Selvitys
Selvitys apurahan käytöstä tehdään Tornionlaakson Neuvostolle käyttövuoden loppuun mennessä. Mikäli apuraha on käytetty muulla kuin hakemuksessa kuvatulla tavalla se voidaan vaatia takaisin.