Stadgar

STADGAR FÖR TORNEDALSRÅDET

1 § Tornedalsrådet

Kommunerna Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö, Haparanda, Övertorneå, Pajala, Kiruna, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, samt övriga kommuner vilka ansökt om och av rådet beviljats medlemskap bildar Tornedalsrådet, ett samarbets- och intresseorgan för Tornedalen.

 

2 § Verksamhetsområde

Tornedalsrådet har som målsättning att främja Tornedalskommunernas och invånarnas inbördes och internationella samarbete genom att verka för områdets intressen och dess utvecklande samt bevarande av det tornedalska kulturarvet.

 

3 § Språken

Officiella språk i Tornedalsrådet är svenska och finska.

 

4 § Medlemskommunerna

Medlemmar är Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö, Haparanda, Övertorneå, Pajala, Kiruna, Storfjord, Kåfjord och Nordreisa kommuner samt övriga kommuner vilka ansökt om och av rådet beviljats medlemskap.

 

5 § Tornedalsrådets organisation

Organisationen består av rådet, styrelsen och kansliet. Styrelsen kan utse tidsbegränsade arbetsgrupper.

 

6 § Representanterna

Det beslutande organet är Tornedalsrådet till vilket medlemskommunerna utser sina representanter och personliga ersättare för en kommunal mandatperiod i respektive land.

Antalet ledamöter och ersättare är följande :

 

Ordinarie ledamöter                                 Ersättare

 

Torneå stad                                              3                                          3

Ylitornio kommun                                    2                                          2

Pello kommun                                          2                                          2

Kolari kommun                                        2                                          2

Muonio kommun                                      2                                          2

Enontekiö kommun                                  2                                          2

Haparanda kommun                                 3                                          3

Övertorneå kommun                                3                                          3

Pajala kommun                                         3                                          3

Kiruna kommun                                       3                                          3

Storfjord kommun                                    2                                          2

Kåfjord kommun                                      2                                          2

Nordreisa kommun                                   2                                          2

Antalet ledamöter och ersättare för tillkommande  medlemskommuner bestämmes av rådet enligt samma principer som för ovan namngivna kommuner.

 

7 § Tornedalsrådets möten

Tornedalsrådet har ett ordinarie möte om året, vilket hålles senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång. I anslutning till mötet anordnas en Tornedalskonferens som ett led i det övergripande arbetet med intressebevakning och utveckling av regionen i enlighet med § 2.

Styrelsen sammankallar rådet till extra möte vid behov eller om minst 1/3 av rådets ledamöter så begär. Extra möte ordnas inom 30 dagar efter det att begäran framlagts.

Kallelsen till möten utsändes till ordinarie representanter skriftligt senast 14 dagar före mötet. Om ordinarie representant är förhindrad att delta kallar han/ hon sin personliga ersättare.

Till kallelsen bör bifogas dagordning med redogörelse om ärenden som ska behandlas samt styrelsens förslag till beslut.

Därutöver kan rådet behandla ärenden som inte tagits upp på dagordningen om ärendet är av så brådskande art att det är nödvändigt med ett omedelbart beslut.

Vid Tornedalsrådets årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. val av rådets ordförande och två vice ordföranden. Ordförande och två vice ordföranden utses årligen.
 2. behandling av årsredovisning och revisionsberättelse från föregående verksamhetsår
 3. beslut om fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
 4. val av två revisorer för det kommande verksamhetsåret
 5. tillsättande av styrelse för en period av två år enligt medlemskommunernas förslag
 6. till rådet framlagda ärenden. Nya motioner sänds till styrelsen för beredning om ärendet inte är av så brådskande art att det är nödvändigt med ett omedelbart beslut.
 7. behandling av övriga ärenden på dagordningen samt brådskande ärenden.

 

8 § Tornedalsrådets uppgifter

Tornedalsrådet har som uppgift att enligt 2 § verka för Tornedalens gemensamma intressen.

De centrala målsättningarna är intressebevakning för invånarnas och medlemskommunernas räkning samt profilering av Tornedalen. Centrala målsättningar utgörs vidare av att utveckla samt öka samarbetet inom näringsliv och arbetsmarknad, utbildning och kompetensutveckling samt inom kultursektorn i Tornedalen.

 

9 § Styrelse

För den operativa verksamheten svarar styrelsen, biträdd av en verkställande direktör. Varje medlemskommun utser en egen representant samt suppleant till Tornedalsrådets styrelse. Tornedalsrådet tillsätter en styrelse som består av ovannämnda representanter för två år åt gången samt utser ordförande respektive vice ordförande för styrelsen. Till ordföranden och vice ordföranden utses personliga ersättare.

 

10 § Styrelsemöten

Styrelsen sammankallas av ordföranden eller vid hans förfall viceordföranden. Styrelsen håller minst 4 ordinarie sammanträden per år. Extra sammanträden hålles vid behov.

Till styrelsemöten bör ledamöterna kallas i god tid före sammanträdet.

Om ordinarie ledamot är förhindrad att delta i sammanträdet kallar  han/ hon sin personliga ersättare.

 

11 § Styrelsens speciella uppgifter är

 1. att årligen upprätta en verksamhetsplan, budget, samt förslag till medlemsavgifter vilka presenteras för Tornedalsrådet vid årsmötet och efter godkännande skickas för kännedom till respektive medlemskommun. Nästa års medlemsavgift fastställs enligt följande: 40% utgör fast avgift; 60% beräknas utifrån medlemskommunens folkmängd per 1 januari innevarande år. Kiruna kommuns folkmängd beräknas efter invånarantalet i Karesuando och Vittangi församlingar.
 1. att årligen upprätta en årsredovisning
 2. att tillsätta arbetsgrupper som består av experter eller personer som väl behärskar området för vilket arbetsgruppen tillsätts.
 1. att definiera projektgruppernas målsättningar och budget samt arvoden och ersättningar som betalas till projektgruppernas ledamöter.
 1. att till kommunerna och andra som berörs av projektgruppers verksamhet göra förslag om bildandet av projektgruppen och om kostnadsfördelningen mellan parterna.
 1. att följa upp projektgruppernas arbete och efter att projektet slutförts på basen av resultaten bereda förslag till åtgärder till Tornedalskommunerna och vid behov till Tornedalsrådet.
 1. att stödja studier i och intresset för språk som talas i Tornedalen.
 2. att vid behov inbjuda till allmän konferens om Tornedalens utveckling. Konferensen är öppen för alla.

 

12 § Beslutsförhet

Tornedalsrådet och styrelsen är beslutföra när minst hälften av ledamöterna samt ordförande eller viceordförande är närvarande. För beslut behövs enkel majoritet. I sammanträden har varje ledamot en röst. Rösterna faller lika avgör lott vid personval, i andra ärenden har ordföranden utslagsröst.

 

13 § Undertecknande av handlingar

Avtal, förbindelser och andra handlingar som träffas utifrån beslut av Tornedalsrådet eller styrelsen undertecknas av styrelseordföranden eller verkställande direktören enligt delegation.

 

14 § Kansli

Tornedalsrådet har eget kansli vilket leds av den verkställande direktören.

15 § Räkenskaper

Tornedalsrådets redovisningsperiod är kalenderåret.

Årsredovisning lämnas till revisorerna under februari månad påföljande år.

Revisorerna bör lämna en skriftlig revisionsberättelse till styrelsen så snart som möjligt.

Styrelsen och verkställande direktören svarar för skötseln av rådets bank- och posträkningar.

16 § Ändrande av stadgar och utträde från Tornedalsrådet

Beslut om ändrande av stadgar tas vid rådets möte med trefjärdedels majoritet av vid mötet givna röster. I kallelsen ska ändrande av stadgar omnämnas.

Medlemskommunen ska meddela om utträde från Tornedalsrådet senast före slutet av maj månad efter vilket utträdet träder i kraft från början av påföljande år.

 

17 §

Stadgarnas giltighetstid

Dessa stadgar träder i kraft efter det att medlemskommunerna har godkänt dem samt att de antagits av Tornedalrådets årsmöte.