09/2017

Tornedalsrådet gav för ett år sedan som uppgift till nyanställde verkställande direktören att förnya rådets strategi. Den blev behandlad i styrelsemöten och rådets årsmöte antog den 13/6 2017.

 

Visionen är att göra Tornedalen till den mest integrerade gränszonen i Europa. I vår verksamhet strävar vi efter att medlemskommunernas samarbete är vardagligt, självklart och att den gagnar kommunerna och innevånarna.

Målsättningen är att Tornedalsrådet är en uppskattad samarbetsaktör och intressebevakare för hela Tornedalen. Rådet skall vara en aktör för att öka samarbetet mellan medlemskommunerna samt intressebevakare för hela Tornedalen.

 

Styrelsen och rådet lyfte fram följande fem spetsar i strategin: ökad livskraft, ökat gränsöverskridande samarbete, befrämja utbildning, stärka kulturen och utveckla infrastrukturen.

 

Inom rådet fungerar en kulturarbetsgrupp och under semptember presenterar Tornedalens årsbok 2015-2017. I Tornedalens landskapsmuseum öppnas en fotografiutställning, den möjliggjordes av vårt kulturstipendium. Stipendiet har nu höjts från nuvarande 20.000kr till 60.000kr.

Rådets näringslivsgrupp består av medlemskommunernas utvecklingsdirektörer. Uppgiften är bl.a. att årligen förnya strategins huvudprojekt. De skickas vidare till Finlands, Sveriges och Norges regeringar som underlag för respektive lands budgetar. På detta vis lyfts intressebevakningen även till nationell nivå.

I rådets verksamhet är det gränsöverskridande samarbetet i en central roll, vår blick är över gränsen och vi strävar efter att vår verksamhet fungerar som om gränsen inte fanns. Och speciellt, vi kommer att synas starkare bland våra medlemskommuner.

 

Rådets verksamhet är nu i fas två, strategin har blivit godkänd och nu är det viktigt att verkställa den, samt intressebevakningen kring den. Årsmötet bekräftade även budgeten för år 2018, den är förnyad så att den stöder förverkligandet av strategin.

Vi har för vår del öppnat dörrar för att möjliggöra den Nya Sidenvägen, en järnvägsförbindelse från Torneå-Haparanda via Kouvola till mellersta Kina. Den skulle starkt stödja vårt gemensamma näringsliv. Samarbetet inom utbildningssektorn förstärks. Strategin har skickats till riksdagsledamöterna i Lappland, Norrbotten och Troms fylke. Finlands Trafikverk i närtiden en utredning om Ishavsbanan (Arctic Railway), vilken är en ytterst viktig del för Tornedalsrådet.

Förutom medlemskommunerna är även Nordiska ministerrådet en viktig finansiär för rådet. Vi kommer att starkt satsa på arbetet inom europeiska gränsregionernas förbund AEBR. Vår uppgift är att för våra europeiska vänner berätta hur vi samarbetar för att Tornedalen skall bli den mest integrerade gränszonen i Europa.

 

Tornedalsrådet förbinder sig att öka samarbetet mellan medlemskommunerna, stärka intressebevakningen och via detta öka livskraften. I slutändan handlar det om att arbeta för medlemskommunerna och speciellt dess invånare, oss tornedalingar.

 

 

Bjørn Inge Mo
Tornedalsrådets ordförande

Peter Waara

styrelseordförande

 

Marko Varajärvi
verkställande direktör

 

Fakta om Tornedalsrådet: