Visio 2030

Pohjoismaiden ministerineuvoston sopimus 2021 – 2024

Raamisopimus toimii Tornionlaakson neuvoston toiminta-suunnitelman runkona

Ministerineuvoston sopimuskausi on nelivuotinen vuosille 2021 – 2024. Raamisopimus toimii Tornionlaakson neuvoston toimintasuunnitelman runkona, sopimuksessa on eritelty rahoitus neuvoston perustoiminnalle ja hanketoiminnalle.
Rajakomitean tulee edistää alueelliseen kehittämiseen ja suunnitteluun tarkoitetun
yhteistyöohjelman 2021-24 toteuttamista.

Rajakomitean tehtävänä on:

1. Alueellisten toimijoiden välisiä yhteyksiä.

2. Ideoiden kokoamista, verkostojen rakentamista ja taloudellisia resurssien hankkimista raja-alueelliseen yhteistyöhön.

3. Paikallisen ja alueellisen rajanylisen yhteistyön infrastruktuurin luomista.

4. Sellaisten rajaesteiden tunnistamista, jotka syntyvät siitä syystä, että valtakunnanraja jakaa toiminnallisesti yhteinäisen alueen sekä raportoitava esteistä oikeaan osoitteeseen.

5. Tunnistettujen rajaesteiden poistamiseen tähtäävää työtä.

6. Alueellisen kehitystä, innovaatioita ja kasvua kestävällä tavalla.

7. Raja-alueellisen yhteistyön jalkauttamisen varmistamista.

Rajakomitean työ suhteessa rajasektorin Visio 2030:n toimenpide-suunnitelman 2021 – 2024 viiteen kohtaan

TAVOITE 1: Hiilineutraaliin ja ilmastoa säästävään kehitykseen ja ratkaisujen löytämiseen tähtäävän tutkimuksen edistäminen kuljetus-, rakennus-, elintarvike- ja energia-alalla.

Tavoite 6 Osaamisen ja innovaatioiden tukeminen sekä vihreän, teknologisen ja digitaalisen muutoksen ja kasvavan biotalouden tuomien kehittämismahdollisuuksien hyödyntämisen helpottaminen eri puolilla Pohjoismaita toimiville.

Tavoite 7 Vihreään talouteen siirtymisen ja digitaalisen kehityksen tuomia vaatimuksia ja Pohjoismaiden vapaata liikkumista tukevan osaamisen ja toimivien työmarkkinoiden kehittäminen.

TAVOITE 9: Hyvän, tasa-arvoisen ja terveysturvallisen elämän ja hyvinvoinnin edistäminen kaikille ihmisille.

TAVOITE 10: Kaikkien Pohjoismaiden kansalaisten osallistaminen vihreäään muutokseen ja digitaalisessa kehitykseen, mahdollisuuksien hyödyntäminen ja yhteiskunnan eri ryhmien välisten kuilujen syvenemisen ehkäiseminen muutoksen seurauksena.

Toimenpiteet

2021
→ Yhteistyökokoukset Ruotsin, Suomen ja Norjan viranomaisten välillä Pilottialue Tornionlaakso -hankkeen yhteydessä. 
→ Tiiviimmän alueellisen yhteistyön käynnistäminen Norrbottenin alueen, Lapin Liiton ja Tromssan ja Finnmarkin läänin välillä.

2022
→ Uusien rajanylisten työryhmien perustaminen ja jalkauttaminen Ruotsin, Suomen ja Norjan välillä.  
→ Erityiset työryhmät, joiden tavoitteena on yhteinen lobbaus Ruotsin, Suomen ja Norjan päättäjien suuntaan.

2023
→ Tiiviimpään yhteistyöhön panostamisesta saatujen tulosten arviointi kaikissa kolmessa maassa. Esim. infrastruktuuri, terveydenhoito, poliisi/turvallisuusyhteistyö.

2024
→ Alueellisten toimijoiden, viranomaisten ja kuntien väliset yhteistyökokoukset ovat hyvin suunniteltuja ja järjestettyjä.
→ Ruotsin, Suomen ja Norjan päättäjillä on parempaa tietoa pohjoisimmista alueista ja meidän näkemyksillemme annetaan enemmän painoarvoa.

Tornionlaakson neuvoston tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2021-2024

Tavoite 6 Osaamisen ja innovaatioiden tukeminen sekä vihreän, teknologisen ja digitaalisen muutoksen ja kasvavan biotalouden tuomien kehittämismahdollisuuksien hyödyntämisen helpottaminen eri puolilla Pohjoismaita toimiville.

Alatavoite K.6.d. Hyvän alueellisen johtamisen ominaisuuksien ja edellytysten identifioiminen, jotta tavoite kestävistä ja innovatiivisista alueita mahdollistuisi. Kansallisten ja alueellisten mekanismien analysointi alueellisen johtamisen vahvistamiseksi.
Tornionlaakson neuvosto on mukana Pilottialue Tornionlaakso -hankkeen kautta, joka tekee määrätietoista työtä viranomaisten, kuntien ja alueellisten päättäjien välisen yhteistyön tiivistämiseksi. Yhteiset hankkeet mahdollistuvat alueellisten toimijoiden, viranomaisten ja kuntien tiiviimmän yhteistyön tuloksena.

Tornionlaakson neuvoston tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2021-2024

Tavoite 7 Vihreään talouteen siirtymisen ja digitaalisen kehityksen tuomia vaatimuksia ja Pohjoismaiden vapaata liikkumista tukevan osaamisen ja toimivien työmarkkinoiden kehittäminen.

Alatavoite K.7.b. Mahdollisuuksien/esteiden selvittäminen valtakunnanrajojen ylisen liikkuvuuden ja osaamisen vahvistamiseksi. Tapahtuu mm. seuraamalla «skillsprojekteja», joiden kautta selvitetään, mitkä asiat estävät/edistävät  osaamisen kehittymistä alueellisilla työmarkkinoilla ja järjestelmissä. Tällä tavoin – kurotaan kiinni osaavan työvoiman tarjonnan ja kysynnän välistä kuilua harvinaisilla elinkeinoaloilla.

Tornionlaakson neuvosto on mukana Pilottialue  Tornionlaakson kautta, joka tekee määrätietoista työtä viranomaisten, kuntien ja alueellisten päättäjien välisen yhteistyön tiivistämiseksi. Tornionlaakson neuvosto on vuosikokouksessaan 11. kesäkuuta 2020 hyväksynyt Pilottialue Tornionlaakso-hankeen Tornionlaakson kärkihankkeeksi.

Tornionlaakson neuvoston jäsenkunnat ovat jo 2020 saaneet erityisoikeuksia Suomen
hallitukselta. Määritelmä ”rajayhteisö” takaa vapaan rajanylityksen ilman karanteenia rajakuntien asukkaille.

Toimenpiteet

2021
→ Määrätietoinen työtapa pilottialueen statuksen saavuttamiseksi myös Ruotsissa ja Norjassa. Suomen, Ruotsin ja Norjan välinen viranomaisyhteistyö.
→ Voi toteutua esimerkiksi rajapassina, joka takaa yksityishenkilöiden, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin liikkuvuuden ja arkielämän jatkuvuuden työssäkäyntialueiden ja/tai raja-alueiden sisäisesti mahdollisissa poikkeustilanteissa.
→ Pilottialue Tornionlaakson saavuttama status antaa tiettyjä erityisoikeuksia asukkaille ja toimii samalla kuntien markkinointina.
→ Koulutusyhteistyön lisääminen, nostettu syksylle 2021 vuodelta 2024.

2022
→ Lisää elinkeinoelämän yhteystyötä ja viranomaisten yhteistyötä esimerkiksi
työmarkkinatoimenpiteiden muodossa.
→ Yhteinen työmarkkina-alue antaa suuremmat mahdollisuudet raja-alueiden asukkaille, elinkeinoelämälle ja kunnille.

2023
→ Terveydenhoidon viranomaisyhteistyö. Koronapandemia on osoittanut selkeästi, että rajanyliselle terveydenhoitoalan yhteistyölle on tarvetta.
→ Ruotsin, Suomen ja Norjan poliisin välinen yhteistyö: Rajanylinen poliisi- ja turvallisuusyhteistyö. 

2024
→ Ruotsin, Suomen ja Norjan koulutustoimijoiden yhteistyön tiivistäminen. Rajakuntien lapset saavat paremmat mahdollisuudet opiskella omalla kotiseudullaan.