Kulturfondens syfte är att stödja Tornedalens kulturella, ekonomiska och samhälleliga utveckling genom att på olika nivåer genom stipendier och bidrag stimulera forskning och kultursatsningar som har anknytning till Tornedalen.

Stipendier och bidrag kan utgå till personer, grupper, projekt eller organisationer vars verksamhet har anknytning till Tornedalen.

Stipendiets storlek är 60.000 svenska kronor (ca. 6.000 euro) som kan delas till ett eller flera ansökan. Detta bör tas hänsyn till i ansökan.

Observera
att fonden endast beviljar bidrag till klart avgränsade ändamål.
att ansökan skall redovisa en projektplan med budget.

Former av stipendier / bidrag 
Fonden delar ut bidrag och stipendier.

Ansökningstid
Ansökan skall inlämnas/skickas till Tornedalsrådets kansli senast 2018-01-31.

Ansökan
Ansökan bör innehålla en utförlig beskrivning av ändamålet samt erforderliga bilagor. Bilagorna returneras endast i undantagsfall, varför originalhandlingar inte bör bifogas. Av ansökan bör framgå det belopp som söks från fonden. Beloppet bör inte överskrida 60.000 SEK. Ansökan kan göras på svenska eller finska på särskild blankett. Ansökans längd önskas vara en A4 –sida.
Ansökningsblanketten här

Ansökan skickas till:
Tornedalsrådet
Kulturfonden
Box 76
953 22 HAPARANDA 
eller marko.varajarvi@haparanda.se

Beslut
Tornedalsrådets kulturgrupp föreslår stipendiater dels genom inkomna ansökningar, dels genom egna förslag till Tornedalsrådets styrelse som beslutar om utdelning av stipendier och bidrag.

Utbetalning
Stipendier / bidrag skall användas inom det år som bidraget / stipendiet har beviljats för. Outnyttjat bidrag återgår till fonden.

Förändringar av ändamål
Stipendiet / bidraget skall användas för det ändamål som det har beviljats för. Undantag kan göras endast efter en skriftlig ansökan som prövas av Tornedalsrådets styrelse.

Redogörelse
Redogörelse för hur bidraget / stipendiet använts lämnas till Tornedalsrådet senast 31.12 nyttjandeåret. Stipendier/bidrag använda till annat ändamål än det som angetts i ansökan kan återkrävas.