Finska gränsen mot Sverige och Norge måste öppnas

Tornedalsrådet är ett samarbets- och intressebevakningsorgan för kommunerna vid finsk-svensk-norska gränsen sedan 1987. Tornedalsrådet är också en av gränskommittéerna under Nordiska ministerrådet. Organet består av 6 finska kommuner; Torneå, Ylitornio, Pello, Kolari Muonio och Enontekiö, 4 svenska kommuner; Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna och 3 norska kommuner; Storfjord, Nordreisa och Kåfjord.

Vårt område, som finns i dessa tre länder har en historisk tradition där människor levt i gemenskap över nationsgränserna. Detta har medfört att släktbanden över nationsgränserna är mycket omfattande med täta och nära kontakter mellan människorna i vardagen. Familjegemenskapen splittras, psykisk ohälsa växer när traditionella beteenden och mönster plötsligt bryts och tidsrymden för åtgärden är oviss, man vet inte när man kan återgå till sitt normala vardagsliv. Detta förhållande har också förts över till samhällena och näringslivet i området. Mycket av samhällsservicen har byggts upp för att människorna ska kunna nyttja tjänster och evenemang oberoende i vilken kommun de bor. På väldigt många arbetsplatser är de anställda från bägge sidorna av nationsgränsen. Därutöver nyttjar människorna av service på kultur- och fritidsområdet oberoende av nationsgränser. Att passera riksgränsen i Tornedalen är så naturligt att det kan jämföras med att passera kommungränser.

Det gemensamma för kommunerna är att de är tämligen befolkningsglesa vilket medfört att näringsliv och handel bygger på att upptagningsområdet/kundkretsen har beräknats komma från hela området oberoende av nationsgränserna. Denna beskrivning kunde göras mer omfattande och detaljerad men redan med det ovan sagda så ser man att en tvärt avbruten möjlighet att överskrida nationsgränserna ger mycket stora effekter på stort sett alla områdena för människorna i området. Familjegemenskapen splittras, psykisk ohälsa växer när traditionella beteenden och mönster plötsligt bryts och tidsrymden för åtgärden är oviss, man vet inte när man kan återgå till sitt normala vardagsliv. Näringslivet lamslås då kundunderlaget från andra sidan gränsen abrupt försvinner företagen försvagas och slås ut vilket innebär förödande konsekvenser i området som redan har en svag sysselsättningsgrad. Det här medför att avflyttningen från våra kommuner kommer att ytterligare växa och befolkningssammansättningen blir allt äldre.

Utifrån ovannämnda fakta föreslår Tornedalsrådet att de nuvarande begränsningarna i rörelsefrihet vid finsk-svenska och norsk-finska gränserna avlägsnas så fort som möjligt, på ett säkert och välorganiserat sätt. Med anledning till sitt ställningstagande frågar Tornedalsrådet Inrikesministeriet vilken tidplan och plan son finns när det gäller begränsning av fri rörlighet? Det är av kritisk vikt för företagare och invånare i vårt område. Tornedalsrådet föreslår också att man vid eventuellt förekommande framtida behov av liknande/motsvarande restriktioner tar hänsyn till Tornedalen som en särskild region i förhandlingar och överenskommelser mellan länderna.

Pello 2020-05-13
Postadress

Eero Ylitalo, styrelseordförande