VISION 2030

Nordiska ministerrådets avtal 2021 – 2024

Ramavtalet fungerar som stomme för Tornedalsrådets verksamhetsplan

Ministerrådets avtalsperiod sträcker sig över fyra år, 2021 – 2024. Ramavtalet fungerar som stomme för Tornedalsrådets verksamhetsplan, avtalet skiljer på finansiering av rådets basverksamhet och projektverksamhet.
Gränskommittén ska bidra till att verkställa samarbetsprogrammet för regional
utveckling och planläggning 2021-24.

Gränskommittén ska bidra till att:

1. Samla lokala och regionala aktörer.

2. Samla idéer, skapa nätverk och ekonomiska resurser till det gränsregionala samarbetet.

3. Utgöra den institutionella infrastrukturen för det lokala och regionala gränsöverskridande samarbetet.

4. Identifiera gränshinder, som skapas på grund av att sammanhängande funktionella region delas av landsgränser, och förmedla om dessa hinder till rätt mottagare.  Arbeta för att avlägsna identifierade gränshinder.

5. Arbeta för att avlägsna identifierade gränshinder.

6. Stötta regional utveckling, innovation och tillväxt på ett hållbart sätt.

7. Säkerställa lokal och regional förankring av det gränsregionala samarbetet.

Gränskommitténs arbete i relation till regionalsektorns fem punkter i handlingsplanen för 2021 – 2024 i Vår vision 2030

Mål 1: Stötta sådan forskning samt utveckling och befrämjande av lösningar, som bidrar till koldioxidneutralitet och klimatanpassning inom transport-, bygg-, livsmedel- och energiområdet.

Mål 6 Stötta kunskap och innovationer och göra det enklare för verksamheter i hela Norden när det gäller att ta vara på de utvecklingsmöjligheter som den gröna, teknologiska och digitala omställningen och den växande bioekonomin skapar.

Mål 7 Utveckla kompetenser och välfungerande arbetsmarknader som motsvarar de krav som den gröna omställningen och den digitala utvecklingen ställer, och stötta den fria rörligheten i Norden.

Mål 9: Bidra till ett gott, jämlikt och hälsosäkert liv och välfärd för alla.

Mål 10: Arbeta för att få alla nordiska medborgare med i den gröna omställningen och den digitala utvecklingen, nyttja potentialer och motverka att omställningen inte leder till ökade klyftor mellan olika grupper i samhället.

Åtgärder

2021
Samarbetsmöten mellan myndigheter från Sverige, Finland och Norge i samband med Pilotområde Tornedalen projekt. Regional nivå. 
Start för tätare samverkan på regional nivå mellan Region Norrbotten, Lapplands Förbund samt Troms-Finnmark fylke.

2022
Införande och förankring av nya gränsöverskridande arbetsgrupper mellan Sverige, Finland och Norge. På kommunal och regional nivå.  
Specifika arbetsgrupper, syftar mot gemensam lobbying mot beslutsfattarna i Sverige, Finland och Norge.

2023
Utvärdering om de resultat som satsningen på tätare samverkan har lett till i alla tre länder. T.ex. inom infrastruktur, hälsovård, polis/säkerhetssamarbete

2024
Rapport från alla tre länder, hur har vi lyckats med lobbyingsarbetet.
Samarbetsmötena mellan regionala aktörer, myndigheter och kommuner är välstrukturerade.

Planerade aktiviteter 2021 – 2024

Mål 6 Stötta kunskap och innovationer och göra det enklare för verksamheter i hela Norden när det gäller att ta vara på de utvecklingsmöjligheter som den gröna, teknologiska och digitala omställningen och den växande bioekonomin skapar.

Delmål K.6.d. Identifiera egenskaper och förutsättningar för ett gott regionalt ledarskap för att nå målet om hållbara och innovativa regioner samt att analysera nationella och regionala mekanismer för att stärka det regionala ledarskapet.
Tornedalsrådet bidrar genom projektet Pilotområde Tornedalen som ska på ett målmedvetet arbetssätt involvera myndigheter, kommuner och regionala beslutsfattare till en tätare samverkan. Tornedalsrådet bidrar genom projektet Pilotområde Tornedalen som ska på ett målmedvetet arbetssätt involvera myndigheter, kommuner och regionala beslutsfattare till en tätare samverkan.

Planerade aktiviteter 2021 – 2024

Mål 7 Utveckla kompetenser och välfungerande arbetsmarknader som motsvarar de krav som den gröna omställningen och den digitala utvecklingen ställer, och stötta den fria rörligheten i Norden.

Delmål K.7.d. Undersöka möjligheter/hinder för den rörlighet och kompetensutveckling över landsgränser, bl.a. genom uppföljning av «skillsprojekter», som visar vilka faktorer som hämmar/främjar kompetensutveckling på regionala arbetsmarknader och system för att minska gapet mellan tillgång och efterfrågan på rätt kompetens i smala näringsmiljöer.

Tornedalsrådet bidrar genom projektet Pilotområde Tornedalen som ska på ett målmedvetet arbetssätt involvera myndigheter, kommuner och regionala beslutsfattare till en tätare samverkan. Tornedalsrådets årsmöte har den 11 juni 2020 godkänt Pilotområde Tornedalen -projektet som Tornedalsrådets prioriterade satsning.

Redan under 2020 har Tornedalsrådets medlemskommuner fått speciella rättigheter från den finska regeringen.
Definitionen ”gränssamhälle” garanterar fri gränspassage utan karantän för invånarna i gränskommuner.

Åtgärder

2021
Målmedvetet arbetssätt för att uppnå en status som pilotområde även i Sverige och Norge. Myndighetssamarbete mellan Finland, Sverige och Norge.
Kan t.ex. bestå av ett gränspass som säkrar mobiliteten och det vardagliga levnadssättet för privatpersoner, näringsliv och offentlig sektor inom pendlingsområdena och/alt. gränsregionerna vid eventuella undantagstillstånd.
Statusen som Pilotområde Tornedalen medför särskilda rättigheter för invånarna och fungerar samtidigt som marknadsföring av kommunerna och lockar därmed nya invånare. Tre länders fördelar på ett konkret sätt.
Ökat samarbete inom utbildning, flyttas till hösten 2021 från 2024.

2022
Ökat samarbete inom näringsliv samt myndighetssamarbete till exempel i form av arbetsmarknadsåtgärder (arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och Starta Eget kan inte genomföras i ett annat nordiskt land).
Ett gemensamt arbetsmarknadsområde ger större möjligheter för invånare, näringsliv och kommuner inom gränsområdena.
Myndighetssamarbete inom hälsovård: Inom hälsovården finns massor av möjligheter, men lagstiftningen begränsar. Med tanke på Covid -19 har det kommit fram ett tydligt behov av ett gränsöverskridande samverkan inom hälsovården.

2023
Samverkan inom polisen i Sverige, Finland och Norge.
→ Svenskt, finskt och norskt polissamarbete: Gränsöverskridande polis- och säkerhetssamarbete. 

2024
Tätare samverkan mellan utbildningsaktörer i Sverige, Finland och Norge. Mer möjligheter för gränskommunernas barn att studera i hemtrakterna.