I mötet i Trömsö hade vi 17/31 rådsmedlemmar och 5/8 styrelsemedlemmar. Mötet konstaterades vara beslutsfört. I bilagan har du det ojusterade protokollet.

Personval:

Beslut

Alla protokoll kommer att finnas på websidan efter justering. Vi kom överens om att all material skickas per post till medlemskommunernas styrelse- och fullmäktigerepresentanter per post. Detta förbättrar kommunikationen mellan rådet och beslutsfattarna.